Дніпровська гімназія № 73 ДМР

 
Звітня доповідь директора за 2022-2023 н.р.

 «Аналіз роботи школи за 2022-2023 рік

та визначення пріоритетних напрямків на 2023-2024 рік»

 

 

1.    Організаційні питання навчального року

 

У 2022-2023 навчальному році  колектив комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №73» Дніпровської міської ради відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», , Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018, Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №462 від 20.04.2011 (у 2-4-х класах) працював на Vетапі науково-методичного проекту області «Освітні стратегії соціалізації особистості і громадського суспільства та школи», вчителі школи працювали над проблемою «Стратегії соціалізації особистості в сучасному освітньому просторі».

Вся робота педагогічного колективу була спрямована на визначення основних показників стабільного відстеження, планування роботи творчих груп, проведення діагностики  рівня готовності педагогів до роботи над проблемою, на забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенціальним можливостям здобувачів освіти з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів та нахилів в умовах повномасштабної війни .

Велике значення для вирішення зазначених проблем мала науково-методична робота з педагогічними працівниками школи за такими пріоритетними напрямками:

1. Створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку та належних умов для соціально-психологічної реабілітації дітей; формування здорового способу життя, відродження духовності, запобігання негативних проявів серед учнівської молоді, дитячої бездоглядності, безпритульності та підліткової злочинності в умовах повномасштабної війни .

2.    Забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу з використанням сучасних досягнень педагогіки і психології. Системне проведення індивідуальної та групової роботи, яка спрямована на корекцію та розвиток ціннісних орієнтацій здобувачів освіти, тісну співпрацю педагогів із сім’ями та громадськістю в умовах повномасштабної війни .

3. Проведення моніторингових досліджень різних аспектів освітнього процесу.

4.    Реалізація комплексного підходу при організації роботи щодо підвищення фахової майстерності вчителів, їх підготовки до переходу на нові стандарти освіти, особливо початкової школи.

5. Впровадження передового педагогічного досвіду вчителів-експериментаторів та новаторів в роботу, а саме – технології продуктивного навчання, інтерактивної форми навчання.

6. Подальше впровадження інформаційного компонента в організацію навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення, комп’ютерна підтримка уроків та виховних заходів в умовах дистанційного навчання.

7.  Здійснення індивідуального підходу до учнів на основі вивчення їх реальних навчальних можливостей, залучення психолога школи.

8. Створення психологічного супроводу допрофільного навчання (діагностування з виявленням нахилів, спрямованості  і мотивації здобувачів освіти до повного профілю), впровадження інклюзивного навчання.

9. Продовження роботи щодо зміцнення та модернізації навчально-матеріальної бази школи, кабінетів, оснащення їх комп'ютерною технікою, запровадження нових інформаційних технологій, створення тренажерної зали.

10. Виконання Державної програми національно-патріотичного виховання: дотримання вимог чинного законодавства України щодо захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства (булінгу) в умовах повномасштабної війни; забезпечення висвітлення на сайті школи інформації про діяльність Національної дитячої «гарячої лінії»; впровадження гуртків та факультативних занять, спрямованих на підсилення профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі людьми,  девіантної поведінки та правопорушень серед дітей та учнівської молоді; проведення роботи з коректного виявлення дітей, чиї особистісні риси створюють підвищений ризик суїциду;.  Забезпечення систематичного контролю змін в поведінці здобувачів освіти шляхом здійснення постійного моніторингу ознак, тенденцій, ризиків суіцидальної поведінки; використання сучасних інформаційно-освітніх програм первинної профілактики залежностей та шкідливих звичок, включаючи заходи щодо залучення дітей та учнівської молоді до спорту, творчості, мистецтва, інших громадських заходів із пропаганди здорового способу життя.

11.  Робота в умовах повномасштабної війни. Забезпечення роботи школи в умовах дистанційного навчання.

Робота над вивченням цих питань була чітко спланована та залучено всіх працівників для їх виконання. Всі вчителі обрали для роботи індивідуальні методичні проблеми, які були взяти з урахуванням рівня педагогічної майстерності й інтересів педагога. Під час карантину вчителі підвищували свій фаховий рівень участю у вебінарах,  друкували свої авторські роботи, проводили уроки дистанційно в умовах повномасштабної війни .

 

2. Підведені підсумки роботи методичної служби школи, а саме проведено:

·       Моніторинг якості освіти.

·       Впровадження програми «Інтелект України» в навчальній школі.

·     Вчителі школи брали участь і отримали сертифікати (близько 500 шт.), друкували свої авторські роботи (близько 200 шт).

 

2.2.         Проведено педагогічні ради:

-    Аналіз роботи школи за 2022-2023 н.р. та стратегічні орієнтири освітньої політики України, впровадження НУШ та «Інтелект України»;

-    Інноваційні системи контролю і оцінки якості знань та їх вплив на формування самооцінки здобувачів освіти;

-    Реалізація розвивально-корекційного напрямку у діяльності класного керівника (інклюзивна освіти);

-    Засідання круглого столу на тему «Реалізація нових освітніх програм».

 

Проведено наради в присутності директора:

-    Охорона праці та життєдіяльності учнів і працівників школи;

-    Готовність навчальних та господарських приміщень до нового навчального року;

-    Стан ведення трудових книжок працівників школи;

-    Про готовність та якість планування навчальної діяльності: навчальні плани та програми, планування роботи факультативів і гуртків,  планування виховної роботи;

-    Стан ведення особових справ учнів;

-    Стан позакласної та позашкільної виховної роботи: робота класних керівників;

-    Про роботу громадських організацій (рада школи, піклувальна рада, батьківський комітет);

-    Про результати І етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з основ наук;

-    робота школи в умовах повномасштабної війни;

-    Про результати навчально-виховної роботи за 2022-2023 н.р.;

-    Про систему роботи вчителів, які атестуються (творчі звіти);

-    Про стан протипожежної роботи в школі;

-    Про результати фронтального контролю за навчально-виховним процесом в 11-му класі;

 

 

Проведено наради в присутності заступника директора:

-    Підсумки огляду готовності навчальних кабінетів;

-    Комплектування факультативів, гуртків і секцій;

-    Планування роботи з атестацій вчителів;

-    Тематичне планування на перше півріччя предметів базових дисциплін;

-    Ведення класних журналів;

-    Проведення учнівських предметних олімпіад;

-    Підсумки тижня правових знань;

-    Підсумки перевірки класних журналів і виконання навчальної програми географії, хімії, біології;

-    Підсумки ІІ етапу учнівських олімпіад, тижня писемності;

-    Результати перевірки класних журналів: поточних оцінок і обліку відвідування;

-    про роботу педагогів під час карантину в умовах дистанційної форми навчання;

-    Про проведення контрольних робіт;

-    Підсумки проведення контрольних робіт в умовах дистанційної форми навчання;

-    Підсумки проведення перевірки класних журналів.

 

 

 3.   Шкільні методичні об'єднання учителів працювали за пріоритетними напрямами:

 

1.    Вчителі зарубіжної літератури «Виховання інноваційної особистості школяра, розкриття його творчого потенціалу через залучення здобувачів освіти до моральних й естетичних загальнолюдських цінностей, культурним традиціям свого народу, через розвиток пізнавальних інтересів, удосконалення вмінь самостійно поповнювати знання». (Керівник  ШМО Бусигіна О.С.);

2.    Вчителів історії, географії та захист Вітчизни «Компетентність учителя як умова забезпечення ефективності формування базових учнів» (Керівник ШМО Дьоміна І.Б.);

3.    Методоб’єднання вчителів компетентностей початкових класів «Інноваційні підходи до організації навчальної діяльності молодших школярів». (Керівник ШМО Фролова М.В.);

4.    Вчителі іноземних мов «Формування поняття про роль мови як елемента культури народу і про потребу користування нею як важливим засобом міжкультурного спілкування» (Керівник ШМО Шаменко Л.С.);

5.    Вчителі української мови та літератури «Впровадження інноваційних технологій на уроках мови та літератури для розвитку особистості здобувачів освіти» (Керівник ШМО Волкова Т.В.);

6.    Вчителі математики, фізики, інформатики, праці  «Реалізація особистісно-зорієнтованого навчання в умовах профільності освіти» (Керівник ШМО Осляк О.В.);

7.    Вчителі хімії та біології «Навчання: цілеспрямований організований процес взаємодії вчителя й учнів» (Керівник ШМО Фартушна С.А.);

8. Приділяючи увагу розвитку інноваційної особистості, враховуючи індивідуальний підхід до здобувачів освіти, учителі в своїй роботі використовують передові інноваційні технології, застосовують нестандартні форми роботи, урізноманітнюють форми контролю знань.

9.       Аналіз роботи МО в режимі відеоконференцій.

10. Тісно співпрацювали з міським Центром професійного розвитку «Освітня траєкторія»

 

5.    Брали участь у конкурсах:

§  «Колосок», «Кенгуру»;

 

6.    З метою забезпечення якості освіти та надання методичної допомоги вчителям-предметникам вивчено рівень знань та стан викладання зарубіжної літератури, української мови та літератури, історії та правознавства, основ здоров’я, математики,  фізичної культури.

   7.  Виконано курсову перепідготовку вчителів у 2022-2023 р. та сплановано її на 2023-2024 р.

    8.  Проведено предметні методичні тижні:

§   Української мови та літератури;

§   Історії та правознавства;

§  Безпеки дитини, основ здоров’я та фізичної культури;

       9.     З метою обміну досягненнями у професійній майстерності та встановлення міжпредметних зв’язків було організовано взаємо відвідування уроків.

  10.   Щомісяця проводились методичні наради з актуальних проблем навчально-виховного процесу, виконали концепції національно-патріотичного виховання в режимі відеоконференції.

 11. Продовжено роботу щодо впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес при дистанційному навчанні.

  12.   Вивчено досвід роботи вчителів які атестувалися.

 13.   Організовано методичний супровід щодо підготовки та проведення  ЗНО у 2023 році в умовах дистанційного навчання:

§  Проведено роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти, батьків щодо змісту нових нормативних документів з питань проведення ЗНО в умовах військового стану;

§  Обговорено на засіданнях ШМО  питання раціонального впровадження тестових технологій при оцінюванні навчальних досягнень здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання.

 

15. Завдання педагогічного колективу на 2023-2024 навчальний рік

          

                        1. Адміністрації школи:

1.1. Спрямувати роботу педагогічного колективу на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, завдань Державних стандартів загальної початкової, базової і повної середньої освіти відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018, Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №462 від 20.04.2011. Впровадження програми «Інтелект України» в початковій школі.

                                                                     

1.2. Забезпечувати впровадження сучасного освітнього моніторингу та менеджменту з урахуванням державно-громадського управління в умовах переходу до нової структури навчального закладу.

                                                                     

1.3. Забезпечувати розвиток та функціонування української мови як державної, створення умов для вивчення іноземних мов, національно-патріотичного виховання згідно Закону України «Про мову».

                                                                     

1.4. Забезпечити умови для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та до профільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей, проведення уроків в режимі відеоконференцій та «ZOOM».

                                                                     

1.5. Поліпшити умови для утримання та навчання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей з обмеженими фізичними можливостями та тимчасово переміщених учнів, забезпечивши соціально-педагогічний супровід та підтримку зазначеної категорії дітей, розвиток інклюзивного навчання, в умовах повномасштабного вторгнення.

                                                                     

1.6. Забезпечити необхідні оптимальні умови для впровадження оновленого змісту освіти  та новітніх технологій під час роботи з педагогічними працівниками і батьками в школі в умовах повномасштабного вторгнення .

                                                                     

1.7. Удосконалювати систему методичної роботи вчителів на основі аналітично-прогностичної роботи, впроваджувати моніторингові дослідження якості знань та умінь учнів, аналізу роботи персонально кожного учня в умовах повномасштабного вторгнення .

                                                                     

1.8. Сприяти створенню оптимальних умов для повноцінного навчання дітей з особливими потребами, надання їм широкого спектру соціально-психологічних послуг для успішної соціалізації, сформувати умови для інклюзивної освіти, робота ресурсної кімнати.

                                                                     

1.9. Здійснювати заходи відповідно до Програми національно-патріотичного виховання учнів в умовах повномасштабного вторгнення .

1.10. Сприяти розвитку євро інтеграційного напрямку виховної роботи з учнями в умовах повномасштабного вторгнення .

 

1.11. Забезпечити умови для подальшого впровадження дистанційного навчання, якісного інформаційного наповнення шкільного сайту, вихід до мережі Інтернет учасників навчального  процесу, забезпечити діджиталізацію освіти.

                                                                     

1.12. Посилити контроль за руховим режимом здобувачів освіти за рахунок уроків фізичної культури, спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в позаурочний час, розширення кількості спортивних гуртків ( по можливості).

                                                                     

1.13. Посилити контроль за педагогічними працівниками за дотриманням педагогічної етики на основі співпраці з Центром професійного розвитку «Освітня траєкторія».

 

          2. Методичній раді школи:

2.1. Здійснювати методичний супровід упровадження Нової Української Школи у 5-9 класах, програми "Інтелект" у 5-ому класі.

                                       

2.2. Забезпечити сучасний психолого-педагогічний та науково-методичний супровід навчального  процесу, співпраця з Центром професійного розвитку «Освітня траєкторія».

                                       

2.3. Вжити організаційно-методичних заходів щодо організації сучасного освітнього середовища здобувачів освіти 1-4-х, 9-х  класів в умовах дистанційного навчання.

                                                           

2.4. Сприяти удосконаленню у школі електронного обігу шкільної документації для батьків, здобувачів освіти, поширенню навчання здобувачів освіти і інтерактивному режимі, діджиталізації освіти.

                                       

2.5. Створювати сучасне освітнє середовище заради гідності дитини в умовах повномасштабного вторгнення.

                                       

2.6. Оновлення законодавчо-нормативної бази системи освіти, безумовне виконання розпоряджень.

                                                 

2.7. Оптимізація структури системи освіти, впровадження курсу «Інтелект України» 1-4  класи.

                                                 

2.8. Модернізація змісту освіти у співпраці з Центром професійного розвитку «Освітня траєкторія».

                                                 

2.9. Підвищення якості освіти на інноваційній основі.

                                                 

2.10. Створення системи національного виховання, розвитку та соціалізація дітей та молоді.

                                       

2.11. Забезпечення доступності та безперервності освіти, інклюзивної освіти.

                                       

2.12. Інформатизація освіти на основі співпраці з Центром професійного розвитку «Освітня траєкторія» .

                                                 

2.13. Розвиток наукової та інноваційної діяльності освіти.

 

2.14. Забезпечення національного моніторингу якості освіти на основі співпраці з Центром професійного розвитку «Освітня траєкторія» .

2.15. Врахувати зміни у викладанні та оцінюванні досягнень учнів початкової школи згідно вимог НУШ.

 

2.16. Робота школи  в умовах дистанційного навчання та інших форм безконтактного навчання.