Підручники для школи

КЗО "Середня загальноосвітня школа № 73" ДМР

 
Статут

                                                                                               

 

 

 

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи №73, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, рішення від 25.11.1994 року, перереєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 18.12.2003 р. №3615, перереєстрованого наказом управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 17.11.2009 р. № 556, державна реєстрація змін до установчих документів проведена 03.12.2009р. за номером 12241050003035464, ідентифікаційний номер 26462933.

 

І. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №73» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів: І ступінь (1-4 класи) – початкова школа; ІІ ступінь (5-9 класи) – основна школа з класами з вивченням 2х іноземних мов, поглибленим вивченням математики, іноземної мови та спецкурсами з екології, географії, спортивними класами; ІІІ ступінь (10-12 класи) – старша школа з вивченням 2х іноземних мов, профільними гуманітарними, філологічними, технологічними та математичними класами, спецкурсом «Ділова українська мова», зареєстрований виконкомом Дніпровської міської ради народних депутатів, рішення від 25.11.1994 року №26,  перереєстрований виконкомом Дніпровської міської ради, рішення від 18.12.2003 р. №3615, перереєстрований наказом управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 17.11.2009 р. № 556, державна реєстрація  змін до установчих документів проведена 03.12.2009 р. за номером 12241050003035464, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

1.2. Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №73» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

49100, місто Дніпро, вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 5, тел.(0562)68-05-00; [email protected]

1.3. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  ОСВІТИ «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №73» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.4. Навчальний заклад здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Уповноважений орган здійснює фінансування навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, господарське обслуговування, керує навчально-методичною, виховною, кадровою роботою, організовує харчування дітей.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як захисника вітчизни, героя;

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- формування у школярів бажання і вміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж всього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- виховання учня як людини моральної, відповідальної, культурної з розвиненим естетичним та етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

На сучасному етапі розвитку України, коли існує пряма загроза денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, виникає необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

- повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);

- участь у громадсько-політичному житті країни;

- повага до прав людини;

- верховенство права;

- толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої  культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;

- рівність всіх перед законом;

- готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період 2021 року, завдань Державних стандартів загальної початкової, базової і повної середньої освіти, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 (із змінами), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання (згідно зі статтею 7 Закону України "Про освіту", мовою освітнього процесу є державна ), запроваджено поглиблене вивчення предметів математичного та гуманітарного циклів, іноземних мов (англійської та французької); профілі навчання: філологічний, фізико-математичний, суспільно-гуманітарний, природничий, художньо-естетичний, технологічний, спортивний.

1.11. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути користувачем рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати добровільні благодійні внески і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб з дотриманням чинного законодавства;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

- запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних (контрактних) умовах за погодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом в рамках чинного законодавства;

- об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організації як в Україні, так і за її межами;

- надавати додаткові педагогічні послуги на госпрозрахунковій основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

- на базі навчального закладу проводити оздоровлення учнів.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують:

методичні об’єднання вчителів:

- початкових класів;

- української мови та літератури;

- іноземної мови;

- математики та фізики;

- хімії, біології та БЖД;

- географії та історії, трудового навчання;

- захисту Вітчизни та фізичної культури.

Психологічна служба школи:

- шкільний психолог;

- соціальний педагог;

- логопед.

Медична служба:

- медична сестра;

- лікар (за окремим графіком).

Служба з охорони праці:

- інженер з охорони праці;

- заступник директора з АГР.

Служба з ІКТ:

- інженер з ІКТ;

- лаборант.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються комунальним закладом  «Дніпровським центром первинної медико-санітарної допомоги №4».

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.15. Організація харчування здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради централізовано на тендерній основі.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного річного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу та погоджується з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. План роботи затверджується радою навчального закладу.

 

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за п’ятиденною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) в рамках чинного законодавства.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка, згідно чинного законодавства.

2.6. У школі І ступеню навчання для учнів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) за наявності об’єктивних підстав, згідно чинного законодавства.

Визначається такий режим роботи груп продовженого дня 12.30 -18.30.

2.7.Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з відповідальними органами управління освітою. Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів. Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій навчальний заклад приймає самостійно.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Тривалість навчального року в навчальному закладі І ступеня не може бути меншою 175 робочих днів, а в навчальному закладі ІІ-ІІІ ступенів – 190 робочих днів, без урахування часу на складання перевідних та випускних іспитів, тривалість яких не може перевищувати трьох тижнів.

Структура навчального року (за четвертями, півріччями, семестрами) та тривалість навчального тижня встановлюються навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Навчальний рік поділяється на семестри за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. За погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – дванадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та територіальними установами  державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно - гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. Оцінювання знань учнів початкової школи ведеться відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та від 19.08.2016 №1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222».

У першому та другому класах дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у третьому – одинадцятому (дванадцятому) – за загальноприйнятою системою оцінювання (рішення педагогічної ради навчального закладу). У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію і носять конфіденційний характер.

Відповідно до листа Міністерства від 17.08.2016 р. №1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», результати навчальних досягнень учня/учениці не озвучуються в класі та на батьківських зборах і така інформація стосується тільки вчителя-учня-батьків (або осіб, які їх замінюють).

На батьківських зборах інформація про бали, які одержують учні на уроках, не озвучується, а за умови запиту батьків готується у письмовому вигляді індивідуально для кожної родини. В інших випадках озвучується у індивідуальній бесіді з батьками. З цією ж метою необхідно відмовитись від вибудовування рейтингів навчальних досягнень учнів одного класу, або класів на паралелі для оприлюднення у класі, на батьківських зборах. Така інформація може використовуватись вчителями виключно для методичної роботи з метою підвищення ефективності навчального процесу і носить конфіденційний характер.

2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома батьків учнів персонально класним керівником.

2.15. Порядок переведення учнів навчального закладу визначається Інструкцією про Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 р. №762 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за №924/27369.

2.16. Переведення учнів навчального закладу (крім перших класів) до наступного класу здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та основної шкіл) згідно з рішенням педагогічної ради навчального закладу, що упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального закладу. Річне оцінювання здійснюється за результатами семестрового оцінювання, що проводиться у межах часу, визначеного робочим навчальним планом навчального закладу. Річне оцінювання здійснюється не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру. При проведенні річного оцінювання результати державної підсумкової атестації учнів не враховуються. У випадках, пов’язаних з вибуттям учнів із навчального закладу (виїзд за кордон, надання соціальної відпустки, призов на військову службу тощо), дозволяється проводити підсумкове оцінювання достроково або в екстернатній формі згідно чинного законодавства.

2.17. При переведенні до наступного класу або вибутті із навчального закладу на учнів першого класу складається характеристика їхніх умінь і навичок, що зберігається у особовій справі учнів.

2.18. При переведенні до наступного класу або вибутті із навчального закладу учням і батькам (крім перших класів) видається табель успішності, у якому відображається результати їх підсумкового оцінювання та характеристики за їх вимогою.

2.19. Випускники основної школи отримують свідоцтво про базову загальну середню освіту (випускники з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) – свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою) та можуть бути переведені до наступного класу навчального закладу).

2.20. Учні початкової школи, які за результатами річного (вербального) оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3) у вивченні одного з предметів (українська мова, читання, математика, російська мова), згідно з рішенням педагогічної ради навчального закладу та батьків (одного із батьків) або законних представників можуть:

- бути переведені до наступного класу для продовження навчання за індивідуальною навчальною програмою (за результатами річного оцінювання), що затверджується керівником навчального закладу;

- бути залишені для повторного навчання у тому самому класі цього навчального закладу;

- продовжити навчання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах.

 

2.21. Учні, які не мають результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та основної шкіл) у зв’язку із невідвідуванням навчального закладу (не менше шести останніх місяців навчального року підряд) та за відсутності будь-яких відомостей щодо місця їх проживання чи перебування, їхніх батьків, або законних представників, визнаються такими, що вибули із навчального закладу, та до наступного класу не переводяться згідно з рішенням педагогічної ради навчального закладу, що оформлюється відповідним наказом керівника навчального закладу.

Особова справа, медична карта, результати оцінювання попередніх років учнів, яких було визнано такими, що вибули із загальноосвітнього навчального закладу, зберігаються у навчальному закладі відповідно до законодавства.

Рішення педагогічної ради та відповідний наказ керівника навчального закладу про визнання учнів такими, що вибули із навчального закладу, упродовж одного робочого дня оприлюднюються на офіційних веб-сайті навчального закладу або відповідного місцевого органу управління освітою.

Учні, які вибули згідно з поданою ними особисто до навчального закладу письмовою заявою ( у разі досягнення повноліття), їхніми батьками (одним із батьків) або законним представником, поновлюються у навчальному закладі та можуть продовжити навчання і пройти річне оцінювання та (або) державну підсумкову атестацію за екстернатною формою згідно з наказом керівника навчального закладу.

2.22. Випускники старшої школи, які не мають річного оцінювання з будь-яких предметів та (або) державної підсумкової атестації, можуть продовжити навчання в екстернатній формі.

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

- учні;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- адміністрація

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлюючою та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань в межах чинного законодавства; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують  результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів загальноосвітнього навчального закладу та інших органів самоврядування закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян в рамках чинного законодавства;

- різні форми підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у рамках чинного законодавства;

- на матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8.  Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державних символів України, принципів загальнолюдської моралі;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій фаховий рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору, в рамках чинного законодавства;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- постійно підвищувати свій фаховий рівень, педагогічну майстерність, загальну та політичну культуру;

- дотримуватися у повного обсязі мовного законодавства України, з метою популяризації української мови в учнівському, студентському та педагогічному середовищі, залучаючи дітей та молодь до участі в різноманітних навчально-виховних та культурно-просвітницьких заходах, а також, за необхідності, забезпечити підвищення рівня володіння державною мовою науково-педагогічними та педагогічними працівниками;

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур, традицій;

- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

- культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

- формування мовленнєвої культури;

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

Із числа вчителів, які викладають у класі, адміністрація призначає класного керівника, який:

- проводить виховну роботу з учнями;

- домагається єдиних педагогічних вимог до учнів з боку сім’ї та школи;

- надає у разі необхідності навчальну, моральну допомогу;

- веде класну документацію;

- проводить заходи, що сприяють зміцненню здоров’я учнів;

- організовує суспільно-корисну працю;

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовність взяти на себе відповідальність, здатність розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів.

3.9. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

Співпраця українських педагогів з організаціями та окремими особами, які пропагують ворожу інтересам України ідеологію, розпалюють сепаратизм, сприяють агресору й окупанту, є неприпустимою із точки зору захисту національних інтересів, а також із точки зору місії педагога, міркувань моралі.

3.11. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу на добровільних засадах згідно чинного законодавства;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності навчального закладу.

3.12. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти,  милосердя шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- з повагою відноситися до роботи педагогічних працівників.

У разі невиконання батьками учнів та особами, що їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, загальноосвітній навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав, у рамках чинного законодавства.

Батьки учнів та особи, які їх замінюють, несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

3.13.Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу у рамках чинного законодавства;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації виховного процесу з дотриманням чинного законодавства.

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися Статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

- дотримуватися етики поведінки та моралі.

 

IV. Управління навчальним закладом

4.1. Навчальний заклад здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

          Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів.

          Директор навчального закладу призначається і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради  за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

         

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

          Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-                 працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;

-                 учнів навчального закладу другого-третього ступеня – класними зборами;

-                 батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 25%, учнів 25%, батьків 25% і представників громадськості 50%.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, власник.

Загальні збори:

-                 обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-                 заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

-                 розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

-                 затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

-                 приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

 

4.3. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

 

4.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 

4.3.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадським ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов удосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зав’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

         

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учні І-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.

          Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

          На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

         

4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальність ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності та прозорості.

          Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

          Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік.

          Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, власника, а також членами ради.

          Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

          У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

          Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

          У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджуюча комісія, яка розглядає спірне питання.

          До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

         

4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

          Голова ради може бути членом педагогічної ради.

          Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

          Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

          Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

         

4.3.6. Рада навчального закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

- затверджує режим роботи навчального закладу;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює добровільні благодійні внески, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

          Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

         

4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

 

          4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

         

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

-  співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зав’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

         

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 5 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян. У тому числі іноземних.

          Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

          Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

          Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

           У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

         

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальність ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

          Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

          Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

          Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

          Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

          Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

          Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

         

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

          З числа членів піклувальної ради також обирається заступник та секретар.

          Голова піклувальної ради:

-                 скликає і координує роботу піклувальної ради;

-                 готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-                 визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-                 представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

 

4.5.5. Піклувальна рада має право:

- відносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування у вигляді добровільних благодійних внесків навчального закладу;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу в рамках чинного законодавства;

- стимулювати до творчої праці педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

         

4.6. Директор навчального закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, безпеки життєдіяльності;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені  навчального закладу;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

         

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі чинного законодавства директором навчального закладу за погодженням с профспілковим комітетом і затверджується департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

          Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

          Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

         

4.8. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

          Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

         

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

         

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

          Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

         

4.11. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

V. Матеріально-технічна база

 

          5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

         

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

         

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотриманням вимог та норм з їх охорони.

         

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

         

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається з навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного, кабінетів логопеда і психолога,двох ігрових кімнат, спальні для ГПД, музейні кімнати, двох комп’ютерних кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження, тощо.

 

          5.6. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивнийта ігровий майданчики, смуга перешкод, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

         

5.7. Навчальний заклад має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілих майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, за узгодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яке здійснює оперативне управління діяльністю навчального закладу.

 

VІ.Фінансово-господарська діяльність

 

          6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі його кошторису, за рішенням власника бухгалтерській облік здійснюється або самостійно, або централізовано.

         

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

- майно власника;

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг згідно з чинним законодавством;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- добровільні благодійні внески юридичних і фізичних осіб на спец рахунок школи.

         

6.3. У навчальному закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів власників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

          Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на реєстраційному рахунку навчального закладу в органах Державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису.

          Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються навчальним закладом, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

          Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснює департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

 

          6.4. Додатковими джерелами фінансування є:

          - кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;

          - плата за надання додаткових освітніх послуг;

          - кошти, одержані за роботи, виконані навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій;

          - доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

          - дотації з місцевих бюджетів.

         

6.5. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

         

6.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. За рішенням власника бухгалтерський облік здійснюється самостійно або централізовано.

         

6.7. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

         

6.8. Навчальний заклад є неприбутковою установою. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

         

6.9. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

                                 

6.10. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача актів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

VІІ.Міжнароднаспівпраця, формування національно-патріотичної свідомості

 

          7.1. Навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

         

7.2. Навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співпрацю з навчальними закладами. Науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.3  Сприяти залученню французьких та англомовних фахівців у навчальний процес навчального закладу.

 

7.4. Співпрацювати з французькими видавництвами (Hachetteта ін.), з представниками видавництв CambridgeUniversityPress? ExpressPublishingіз метою ознайомлення та подальшого використання підручників та методичної літератури.

 

7.5. Взяти участь у заходах, що пропонують Французьке посольство в Україні, французький культурний центрAlliancefrancaise (місто Дніпро). Брати участь учителям та учням у міжнародних програмах, які пропонують британські та американські консульства (FLEXTEA). Налагодити співпрацю з Корпусом Миру: брати участь у роботі обласної творчої групи (у круглих столах, семінарах-практикумах за ініціативою волонтерів).

 

7.6. Брати участь у міжнародних олімпіадах і конкурсах.

 

VІІІ.Контроль за діяльністю навчального закладу

 

          8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

         

8.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність у підпорядкуванні департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

         

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

         

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до чинного законодавства.

 

 

ІХ. Припинення навчального закладу шляхом реорганізації або ліквідації

 

          9.1. Припинення функціонування навчального закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації – за рішенням власника, та погодження з уповноваженим органом департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради або суду, в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

          Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

          З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

         

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

         

9.3. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

          9.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.