КЗО "Середня загальноосвітня школа № 73" ДМР

 
Нормативно-правова база

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА VII СКЛИКАННЯ

СЕСІЯ

РІШЕННЯ

07.  09. 2016                                                                                                                  № 11/13

 

Про Програму розвитку освіти в місті

Дніпропетровську на 2016 - 2020 роки

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», указами Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», відповідно до листа департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради від 11.07.2016 вх. № 8/2252, з метою поліпшення функціонування та гарантування інноваційного розвитку освіти в місті, доступності якісної освіти для учнів та вихованців навчальних закладів, підвищення рівня володіння українською та іноземними мовами, сучасними інформаційними технологіями, створення умов для забезпечення та збереження фізичного і морального здоров’я учасників навчально-виховного процесу шляхом' створення відповідного навчального середовища, організованого і змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді, розвитку їх здібностей та обдарувань, підтримки вчителів та талановитих дітей, створення сучасної матеріально- технічної бази у навчальних закладах міста міська рада

ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити Програму розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016 - 2020 роки (додається).

 

 1. Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради щорічно при формуванні показників бюджету на відповідний рік передбачати в бюджетному запиті кошти на виконання заходів Програми (п. 1 цього рішення).

     3.Визнати такими, що втратили чинність, рішення міської ради:

від 11.11.2015 № 6/70 «Про Програму розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016 - 2020 роки»;

від 30.03.2016 № 22/5 «Про внесення змін до Програми розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016 - 2020 роки»;

від 30.10.2015 № 6/69 «Про Програму рівня володіння українською та іноземними мовами і сучасними інформаційними технологіями на 2016- 2018 роки»;

від 18.05.2016 № 16/8 «Про внесення змін до Програми розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016 - 2020 роки».

      4. Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради щорічно передбачати фінансування           Програми (п. 1 цього рішення).

 

 1.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Шикуленка О. В., голову постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молоді та спорту Демідову Н. М. та голову постійної комісії з питань бюджету і фінансів та місцевого самоврядування Хмельникова А. О.

 

 

Міський голова                                                                              Б.А. Філатов

 

                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                          Рішення міської ради

                                          07.09.2016  №11/13

 

Програма

розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016 - 2020 роки


 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016 — 2020 роки

 

1.

Підстава

Закони України:

«Про освіту», «Про загальну середню освіту»,

«Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,

«Про охорону дитинства»,

укази Президента України

від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»,

від 25.06.2013 № 344/2013 «Про Національну стратегію

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»

2.

Замовник-

координатор

Дніпропетровська міська рада

3.

Керівник

Програми

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

4.

Виконавці

заходів

Програми

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради,

відділи освіти районних у місті рад, навчальні заклади міста комунальної форми власності

5.

Строк

виконання

Програми

2016-2020 роки

 

 1. Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми

 

Джерела

фінансу­

вання

Обсяг фінансування (тис. грн.)

 

У тому числі за роками (тис. грн.)

 

2016

2017

2018

2019

2020

Місцевий

бюджет

1989756,12

399214,48

413698,71

383095,07

384722,16

409025,71

Інші

джерела

 

 

 

 

 

 

Усього

1989756,12

399214,48

413698,71

383095,07

384722,16

409025,71

 

Директор департаменту

гуманітарної політики

Дніпропетровської міської ради                                              Г. В. Глядчишин

 

 

Загальні положення

Освіта - одна з найбільш масштабних і фундаментальних складових устрою держави, що розвиває інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства, є визначальним чинником політичної соціально- економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства.

Освітній простір м. Дніпропетровська задовольняє потреби усіх категорій населення у навчанні, вихованні та наданні різних видів освітніх послуг. Головним напрямом його удосконалення є досягнення практичних результатів щодо розширення доступності, зростання ефективності, підвищення якості освіти на всіх її рівнях.

Програма розвитку освіти в м. Дніпропетровську на 2016 - 2020 роки (далі - Програма) визначає перспективи освітньої галузі міста.

В основу Програми покладено основні напрями розвитку освітньої галузі, визначені Національною стратегією розвитку освіти на 2012 - 2021 роки.

У Програмі максимально враховано суспільні потреби мешканців м. Дніпропетровська в належному рівні освіти, сучасні тенденції, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

Мета Програми

Метою Програми є створення умов рівного доступу до здобуття жителями міста якісної освіти, орієнтованої на ринкову економіку, інтеграцію в європейський та світовий освітній простір, високий рівень знань і практичних умінь дітей та учнівської молоді, їх громадянських і моральних якостей.

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми

Основними шляхами і способами розв’язання проблеми є:

 забезпечення:

доступності освіти через подальшу модернізацію й оптимізацію мережі навчальних закладів;

відкритого доступу до навчальних ресурсів, застосування нових технологій, реалізації освітніх проектів та ініціатив;

сталого фінансування матеріально-технічного розвитку освітньої галузі; розвитку та функціонування української мови як державної, вивчення іноземних мов;

удосконалення регіональної системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді;

оновлення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, перепідготовки керівників навчальних закалдів відповідно до вимог часу;

створення єдиного інформаційного медіа-освітнього простору міста, дієвої системи дистанційного навчання;

запровадження ефективної системи моніторингу якості освіти в місті; поглиблення всеукраїнського та міжнародного співробітництва;

створення сприятливих умов діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських, молодіжних, дитячих організацій у сфері навчання та виховання;

підвищення соціального статусу педагогічних працівників.

 

Програма виконується в один етап.

Строки виконання Програми - з 01 січня 2016 до 31 грудня 2020 року.

Завдання і заходи з виконання Програми

Програма буде реалізована за такими напрямами:

 1. Дошкільна освіта.
 2. Загальна середня освіта.
 3. Охорона дитинства, корекційна та інклюзивна освіта.
 4. Організація харчування дітей та учнів у навчальних закладах.
 5. Позашкільна освіта, виховання дітей та учнівської молоді.
 6. Організаційно-кадрове забезпечення навчально-виховного процесу.
 7. Матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів.

Основні завдання Програми:

у сфері дошкільної освіти:

розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів; модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

надання якісних додаткових освітніх послуг дошкільникам, упровадження варіативної складової оновленого Базового компоненту дошкільної освіти;

у сфері загальної середньої освіти:

розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку району, потреб громадян та суспільства;

формування освітнього середовища для розвитку, соціалізації та подальшого професійного самовизначення учнівської молоді;

підвищення якості загальної середньої освіти шляхом упровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій;

удосконалення системи виявлення та підтримки обдарованих дітей; запровадження дистанційного навчання;

модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів;

у сфері охорони дитинства, корекційної та інклюзивної освіти:

забезпечення доступності навчальних закладів різних типів для дітей із порушенням психофізичного розвитку, у тому числі дітей з інвалідністю;

охоплення дітей з інвалідністю дошкільного та шкільного віку різними формами навчання, позашкільною освітою відповідно до стану їх здоров’я, можливостей і здібностей;

сприяння розвитку психолого-педагогічної служби та організаційно- правового забезпечення її діяльності;

забезпечення рівного доступу до освіти для дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні, засобами дистанційного навчання;

оновлення навчально-матеріальної бази для організації навчально- виховної, корекційно-розвивальної, профілактичної роботи у навчальних закладах;

у сфері організації харчування дітей та учнів у навчальних закладах:

реалізація заходів соціального захисту мешканців міста із забезпечення безкоштовним одноразовим харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі 100 % від вартості харчування на день такої категорії:

учні із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»; учні 1 - 4-х класів;

вихованці груп продовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком: 10-у повному обсязі; 15 - на половину вартості);

діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; діти-інваліди;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; учні 1 - 11-х класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції;

учні з багатодітних сімей;

учні загальноосвітніх навчальних закладів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

забезпечення організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі 40 % від вартості харчування дитини на день;

установлення обов’язкової оплати для батьків або осіб, які їх замінюють, на рівні 60 % від вартості харчування дитини на день;

установлення знижки з плати для батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах у сім’ях, які мають трьох і більше дітей, на 50% від установленої обов’язкової оплати для батьків або осіб, які їх замінюють;

забезпечення організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі 100 % від вартості харчування дитини в день таких категорій: дітей-інвалідів;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей, батьки яких є учасниками або загинули під час антитерористичної операції;

дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків;

дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», які навчаються у комунальних навчальних закладах;

дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України, для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у дошкільних навчальних закладах міста державної та комунальної форми власності;

дітей, які виховуються у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими і затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

забезпечення харчування дітей за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі 50% від вартості харчування на день у пристосованих дитячих таборах відпочинку з денним перебуванням;

розвиток матеріально-технічної бази харчоблоків загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів, обідніх залів шкільних їдалень;

забезпечення раціональним, якісним та безпечним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів шляхом створення єдиних централізованих підприємств комунальної форми власності, які здійснюватимуть організацію гарячого харчування та забезпечуватимуть буфетною продукцією;

у сфері позашкільної освіти, виховання дітей та учнівської молоді:

розвиток мережі позашкільних навчальних закладів;

розширення мережі гуртків, секцій і творчих об’єднань за напрямами позашкільної освіти на базі загальноосвітніх навчальних закладів;

урізноманітнення напрямів, удосконалення організаційних форм, методів і засобів навчально-виховного процесу позашкільної освіти;

створення умов для розвитку у вихованців громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до самовдосконалення як основи конкурентоспроможності громадянина, держави;

забезпечення різних форм дозвілля та зайнятості дітей та учнівської молоді в позаурочний і позашкільний час для задоволення естетичних та культурних потреб особистості, протидії проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;

консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських, молодіжних, дитячих організацій у сфері виховання дітей та учнівської молоді;

модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, приміщень для гуртків, секцій та творчих об’єднань за напрямами позашкільної освіти на базі загальноосвітніх навчальних закладів;

у сфері організаційно-кадрового забезпечення:

сприяння оптимізації кадрового забезпечення навчальних закладів; забезпечення сприятливих і комфортних умов організаційно-педагогічної роботи;

сприяння формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників;

забезпечення дієвої підтримки комплексних змістовних програм регіонального та міжнародного освітнього партнерства;

залучення педагогів міста до участі у освітніх проектах, програмах і конкурсах різних рівнів, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, інтернет-конференціях;

підвищення соціального статусу педагогів навчальних закладів; створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління навчальними закладами та моніторингу якості освіти;

у сфері матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів:

капітальний ремонт будівель, приміщень та систем життєзабезпечення навчальних закладів міста;

оснащення сучасним дидактичним обладнанням навчальних кабінетів природничого циклу у загальноосвітніх навчальних закладах;

встановлення систем відеоспостереження, контролю і доступу, системи оперативного реагування («тривожна кнопка»), турнікетних модулів;

забезпечення навчальних закладів комп’ютерною технікою, мультимедійними та інтерактивними засобами навчання, оргтехнікою, системними і прикладними програмними продуктами, швидкісним доступом до мережі Інтернет з використанням сучасних технологій під'єднання.

Заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблеми і досягнення мети Програми, визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Основними результатами розвитку системи освіти міста є системні позитивні зміни її якості, зокрема:

об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, фахівців у сфері освіти, культури та спорту, соціального захисту, охорони здоров’я, центрів по роботі із сім’ями та молоддю, працівників органів внутрішніх справ, недержавних громадських, релігійних організацій щодо виховання дитини у дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих;

оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення;

створення єдиної системи виявлення, відбору та підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді;

здійснення умов для якісного психолого-медико-педагогічного супроводу, адаптації, реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з обмеженими можливостями;

створення єдиного освітнього простору на основі наступності та інтеграції змісту загальної середньої освіти;

оновлення змісту системи неперервної педагогічної освіти з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства;

залучення громадськості, батьків, учнів до формування освітньої політики.

Оцінювання ефективності результатів буде здійснюватися шляхом запровадження системного моніторингу якості освіти на всіх рівнях.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах видатків, передбачених виконавчим органом міської ради, який є виконавцем Програми, інших джерел, незаборонених законодавством.

Виконавці Програми щороку, в межах бюджетних призначень, передбачають у відповідних кошторисах цільові кошти на фінансування Програми згідно з додатком 1.

 

Директор департаменту

гуманітарної політики

Дніпропетровської міської ради                                                                                                           Г.В. Глядчишин

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                          Додаток 1

                                                                                                                                          до Програми розвитку освіти

                                                                                                                                          в місті Дніпропетровську

                                                                                                                                          на 2016 - 2020 роки

 

Завдання і заходи з виконання Програми розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016 — 2020 роки

 

 

 

 

Значення показника

 

 

Джерела фінансу­вання (держав­ний, місце вий бюджет, інші)

Прогнозний

 

У тому числі за роками

 

 

 

 

 

за роками

 

 

обсяг

 

 

 

 

 

№ п/п

Найменування

завдання

Найменування

показника

усього

2016

2017

2018

2019

2020

Найменування заходу

розпорядник

бюджетних

коштів

фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн.

2016

2017

2018

2019

2020

1. Дошкільна освіта

 

 

Заклади

15

3

3

3

3

3

Проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Дошкільний навчальний заклад майбутнього»

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

15,00

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

1

Поліпшення якості дошкільної освіти 3 метою забезпечення сталого інноваційного

 

40

8

8

8

8

8

Проведення семінарів- практикумів з питань дошкільної освіти щодо компетентнісного підходу в освітньому процесі (виготовлення поліграфічної продукції)

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

40,00

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

 

розвитку

Заклади

40

8

8

8

8

8

Проведення семінарів- практикумів, майстер-класів для інструкторів 3 фізичного виховання з питань застосування методів щодо збереження здоров'я дітей (виготовлення поліграфічної продукції)

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

40,00

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

 

 

 

95

19

19

19

19

19

 

 

 

95,00

19,00

19,00

19,00

19,00

19,00

2. Загальна середня освіта

2.1

Поліпшення обладнання кабінетів природничо- математичного напряму

Заклади

160

32

32

32

32

32

Забезпечення кабінетів хімії, біології, фізики, математики інтерактивними комплексами (ноутбук, проектор, мультимедійна дошка)

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

13142,50

2628,50

2628,50

2628,50

2628,50

2628,50


 

 

Обладнання та демонстра­ційний матеріал

595

119

119

119

119

119

Забезпечення оновлення обладнання та демонстраційних матеріалів кабінетів хімії, біології, фізики, математики (пристрої, прилади, пристосування, апаратура, натуральні об’єкти, муляжі, моделі, друковані таблиці тощо)

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

22871,50

4574,30

4574,30

4574,30

4574,30

4574,30

 

 

Призери та лауреати

150

30

30

30

30

30

Забезпечення нагородження призерів та лауреатів міського конкурсу

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

130,00

24,00

25,00

26,00

27,00

28,00

2.2

Підвищення рівень мотивації учнів до виявлення творчих здібностей та високого

Учні

125

20

22

25

28

30

Забезпечення виплати винагороди міського голови учням-переможцям IV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та III етапу конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт МАН

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

600,00

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

 

рівня знань з основних предметів

Учні

1150

200

215

230

245

260

Проведення міського свята «Золота надія» для випускників, які нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

400,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

 

 

Транспортні засоби для забезпечення перевезення колективів- учасників

20

4

4

4

4

4

Транспортне забезпечення проведення заходів

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

70,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

2.3

Підвищення рівня володіння українською та іноземними мовами і сучасними інформаційними технологіями учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Учні

322875

64575

64575

64575

64575

64575

Оплата праці педагогів, які проводять додаткові заняття в позаурочний час з підвищення рівня володіння українською та іноземними мовами і сучасними інформаційними технологіями

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

38634,59

3084,66

7119,18

8187,25

9415,50

10828,00

 

2.4

Співфінансування видатків із міського бюджету на видання, придбання, зберігання та доставку підручників, посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Підручни-ки, посібники для учнів загально­освітніх навчальних закладів, працівників міста

749332

134755

142140

150142

158140

164155

Здійснення співфінансування видатків із міського бюджету на видання, придбання, зберігання та доставку підручників, посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, працівників міста у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

74690,00

15690,00

12500,00

14000,00

15500,00

17000,00

 

Разом:

 

1074407

199735

207137

215157

223173

229205

 

 

 

150538,59

26181,46

27043,98

29630,05

32376,30

35306,80

3. Охорона дитинства, корекційна та інклюзивна освіта

3.1

Поширення досвіду та вирішення проблемних питань з організації інклюзивного навчання

Заходи

14

2

3

3

3

3

Проведення круглих столів, семінарів-лрактикумів, нарад

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

15,00

2,00

3,00

3,00

3,00

4,00

3.2

Забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико- педагогічного та методичного супроводу організації навчально-виховного та корекційно- реабілітаційного процесів для дітей 3 особливими освітніми потребами

Заклади

22

4

4

4

5

5

Обладнати в навчальних закладах, що впроваджують інклюзивну модель освіти, кабінети корекційно- розвивальної роботи

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

110,00

20,00

20,00

20,00

25,00

25,00

3.3

Підвищення якості роботи районних (міської) психолого- медико-педагогічних консультацій, оновлення обладнання

Кабінети, в яких оновлено обладнання

5

 

1

1

1

1

Створити умови для діяльності психолого- медико-педагогічних консультацій відповідно до чинного законодавства

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

135,00

1,00

13,00

110,00

6,00

5,00

3.4

Популяризація інклюзивної освіти (виставки, флешмоби тощо)

Заходи Всеукраїнсь-кого та обласного рівнів

19

2

3

4

5

5

Проведення заходів для дітей з особливими освітніми потребами

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

20,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

 

 

3.5

Організація заходів для дітей 3 особливими освітніми потребами

Заходи

19

2

3

4

5

5

Транспортне забезпечення проведення заходів

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

20,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

 

Разом:

 

79

11

14

16

19

19

 

 

 

300

27

42

141

44

46

4. Організація харчування дітей та учнів у навчальних закладах

 

Удосконалення організації харчування учнів загальноосвітніх

Учні та вихованці групи продовже­ного дня

205504

40050

40997

41557

41100

41800

Одноразове харчування учнів 1-4 класів і вихованців групи продовженого дня

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

755429,70

128680,65

144268,44

152597,30

157207,50

172675,80

 

та дітей дошкільних

 

 

Організація харчування

'чнів пільгових категорій:

 

4

навчальних закладів, розвиток та поліпшення матеріально-технічної бази харчоблоків

Учні

24797

3978

4428

4928

5445

6018

1 - 4-х класів

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

92158,02

12781,31

15582,13

18095,62

20838,60

24860,36

 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, обідніх залів шкільних їдалень,Реалізація заходів соціального захисту мешканців міста

 

33975

5823

6273

6773

7293

7813

5- 11-х класів

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

148929,59

22272,98

25913,76

29015,53

33474,87

38252,45

 

Учні

53000

10300

10450

10600

10750

10900

Організація харчування вихованців в пришкільних таборах

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

57495,75

9733,50

10815,75

11448,00

12255,00

13243,50

 

 

Разом

317 276

60 151

62 148

63 858

64 588

66 531

 

 

 

1054013,06

173468,44

196580,09

211156,45

223775,97

249032,11

5. Позашкільна освіта, виховання дітей та учнівської молоді

5.1

Проведення конкурсів міського довгострокового проекту «Ярина», міських етапів Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Собори наших душ»

Учасники

проекту

106500

18000

19500

21000

23000

25000

Придбання призового фонду, випуск тематичного номеру газети «Я», прокат виставочних модулів, виготовлення буклетів

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

183,60

30,50

34,00

36,60

39,60

42,90

5.2

Проведення міського конкурсу юних інструкторів цивільного захисту «Знай, умій, живи», міської військово- патріотичної, спортивної гри «Прорив»

Учасники

проекту

3380

640

660

680

700

700

Придбання призового фонду, випуск поліграфічної продукції, придбання спортивного та військово-прикладного інвентаря

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

71,80

14,00

14,20

14,40

14,60

14,60

 

5.3

Проведення міського етапу всеукраїнської дитячої військово- патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Учні-учасншси

750

150

150

150

150

150

Придбання призового фонду, поліграфічної продукції. Здійснення транспортного забезпечення команд

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

145,00

25,00

27,00

29,00

31,00

33,00

5.4

Підвищення фахової майстерності педагогів. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду

Семінари,

форуми,

конференції

11

1

2

2

3

3

Виготовлення поліграфічної продукції, методичних матеріалів

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

376,20

75,00

82,00

68,30

76,10

74,80

5.5

Організація тематичної зміни національно- патріотичного табору для учнів-переможців міських, обласних, Всеукраїнських змагань, конкурсів, дітей 3 малозабезпечених сімей, дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах

Учні

800

160

160

160

160

160

Організація харчування та перебування дітей у таборі

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

3420,00

612,00

648,00

684,00

720,00

756,00

5.6

Транспортне забезпечення дітей тематичної зміни національно* патріотичного табору

Учні

800

160

160

160

160

160

Організація змістовного дозвілля, супровід заходами національно-патріотичного спрямування

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

70,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

5.7

Проведення міських етапів обласних та всеукраїнських конкурсів за окремими напрямами позашкільної освіти

Учні-учасники

750

150

150

150

150

150

Придбання призового фонду, поліграфічної продукції. Здійснення транспортного забезпечення команд

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

145,00

25,00

27,00

29,00

31,00

33,00

5.8

У комплектування навчальних закладів кабінетами військової підготовки (засоби і системи захисту (протигази, санітарне обладнання тощо)

Заклади

164

36

34

38

28

28

Обладнання навчальних закладів кабінетами військової підготовки

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

8061,87

1784,75

1680,09

1848,73

1368,18

1380,12

 

5.9

Обладнання у загальноосвітніх навчальних закладах смуги перешкод, військово-спортивних комплексів

Заклади

364

77

76

76

69

67

Обладнання смуги перешкод, військово- спортивних комплексів

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

20285,00

4249,60

4193,60

4240,60

3853,60

3747,60

5.10

Відновлення у школах стаціонарних тирів

Заклади

164

44

31

31

33

26

Відновлення в опорних школах стаціонарних тирів

Департамекі гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

28045,00

7530,00

5234,00

5220,00

5675,00

4386,00

5.11

Обладнання у загальноосвітніх навчальних закладах приміщень для захисту від військових дій

Заклади

164

29

32

35

35

33

Обладнання приміщення для захисту від військових

дій

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

52695,00

9394,00

10404,00

11269,00

11149,00

10479,00

 

 

 

113847

19447

20955

22482

24488

26477

 

 

 

113498,47

23749,85

22355,89

23453,63

22974,08

20965,02

6. Організаційно-кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

6.1

Підвищення рівня мотивації педагогів до вдосконалення фахової майстерності

Педагоги, які беруть участь у міському етапі конкурсів фахової майстерності за номінаціями, визначеними МОН України:

Виплата винагороди педагогам, які стали лауреатами у міському етапі конкурсів фахової майстерності

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

 

 

 

 

 

 

«Учитель року»

175

35

35

35

35

35

700,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

«Класний керівник року»

150

30

30

ЗО

ЗО

30

320,00

60,00

62,00

64,00

66,00

68,00

«Кращий інноваційний урок фізичної культури»

25

5

5

5

5

5

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

«Джерело

творчості»

75

15

15

15

15

15

170,00

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

«Кращий

психолог

навчального

закладу»

25

5

5

5

5

5

59,00

10,00

10,00

12,00

12,00

15,00

Підвищення рівня мотивації педагогів до вдосконалення фахової майстерності

Педагоги, які стали призерами та переможцями конкурсів фахової майстерності, підготували переможців олімпіад і конкурсів

375

75

75

75

75

75

Виплата винагороди педагогам, які стали призерами та переможцями у міському етапі конкурсів фахової майстерності, та педагоги, які результативно підготували переможців олімпіад конкурсів

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

1250,00

210,00

230,00

250,00

270,00

290,00

 

6.2

Підвищення рівня мотивації бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів до вдосконалення фахової майстерності

Бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів, які стали переможцями та лауреатами конкурсів фахової майстерності

25

5

5

5

5

5

Проведення міського етапу конкурсів фахової майстерності «Кращий бібліотекар року», «Краща шкільна бібліотека року»

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

6.3

Вшановуння кращих представників галузі освіти

Керівники та педагоги- представники навчальних закладів міста

2600

520

520

520

520

520

Проведення заходів до Дня працівників освіти з виготовленням поліграфічної збірки, придбання поліграфічної, нагородної та квіткової продукції, транспортним забезпеченням, послугами з оформлення заходу тощо

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

975,01

150,23

168,25

188,44

216,71

251,38

 

Разом:

 

3450

690

690

690

690

690

 

 

 

3574,01

580,23

642,25

708,44

780,71

862,38

7. Матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів

7.1

Удосконалення організації харчування учнів загальноосвітніх та дітей дошкільних навчальних закладів, розвиток та поліпшення матеріально-технічної бази харчоблоків дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, обідніх залів шкільних їдалень

Заклади

124

56

10

29

14

15

Оновлення матеріально- технічної бази дошкільних навчальних закладів (заміна та встановлення технологічного обладнання)

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

18 474,50

8396,6

1458,8

4298,0

2076,2

2244,9

Заклади

80

13

15

16

17

19

Оновлення матеріально- технічної бази ЗНЗ (заміна та встановлення сучасного технологічного обладнання, меблів)

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

12 000,00

2000,0

2200,0

2400,0

2600,0

2800,0

Заклади

24

9

5

3

4

3

Капітальний ремонт харчоблоків у дошкільних навчальних закладах

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

9 107,00

3430,0

1875

1034

1694

1074

Заклади

33

10

8

7

5

3

Капітальний ремонт харчоблоків у загальноосвітніх навчальних закладах

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

16 275,59

5216,4

3865,3

3421,3

2261,3

1511,3

 

 

 

Заклади

155

7

37

37

37

37

Поточний ремонт харчоблоків у дошкільних навчальних закладах

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

30 845,00

1 393,00

7 363,00

7 363,00

7 363,00

7 363,00

 

 

Заклади

146

12

37

37

ЗО

ЗО

Поточний ремонт харчоблоків у загальноосвітніх навчальних закладах

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

29 054,00

2388,0

7363,0

7363,0

5970,0

5970,0

7.2

Відкриття груп у дошкільних навчальних закладах

Заклади

ЗО

19

5

4

1

1

Відкриття груп у дошкільних навчальних закладах: капітальний ремонт будівель (фасади, вікна, ганки, покрівлі, системи комунікації, благоустрій, альтанки, посилення конструкцій, навіси тощо)

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

17 283,04

10533,0

3100,0

2500,0

575,0

575,0

7.3

Проведення капітального та поточного ремонту будівель в дошкільних навчальних закладах

Заклади

189

35

49

40

36

29

Проведення капітального та поточного ремонту будівель (фасади, ганки, покрівлі, системи комунікації, благоустрій, альтанки, посилення конструкцій, улаштування та ремонт автоматичної пожежної сигналізації)

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

84 247,96

14067,0

27582,0

15818,0

14068,0

12713,0

7.4

Улаштування та заміна ігрових майданчиків у дошкільних навчальних закладах

Заклади

111

7

28

24

28

24

Улаштування та заміна ігрових майданчиків

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

4 742,00

299,0

1196,2

1025,3

1196,2

1025,3

7.5

Зміцнення навчально- методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

Заклади

250

97

53

49

25

26

Оновлення матеріально- технічної бази дошкільних навчальних закладів сучасним обладнанням (меблями, іграшками, твердим та м'яким інвентарем тощо)

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

12 471,30

4844,1

2662,8

2451,8

1229,8

1282,8

 

7.6

Створення сучасної матеріально-технічної бази для якісного навчання та виконання режиму шестирічної дитини

Комплекти

675

135

135

135

135

135

Облаштувати спальні кімнати для денного відпочинку першокласників, приміщення для рухливих ігор

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

2 565,00

513,00

513,00

513,00

513,00

513,00

7.7

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів спортивним інвентарем та обладнанням

Заклади

160

9

35

36

40

40

Придбання спортивниого інвентаря та обладнання

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

11 200,00

630,00

2450,00

2520,00

2800,00

2800,00

7.8

Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень, зовнішніх і внутрішніх мереж, фасадів, вікон, огорожі, благоустрою території, ремонт зовнішнього освітлення подвір'я, спортивних майданчиків у загальноосвітніх навчальних закладах

Заклади

133

54

27

23

15

14

Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

99 880,41

31600,006

38555

9985,4

8900

10840

7.9

Проведення поточних ремонтів покрівель, приміщень, зовнішніх та внутрішніх мереж, благоустрою території у загальноосвітніх навчальних закладах

Заклади

145

34

ЗІ

24

25

32

Проведення поточних ремонтів покрівель, приміщень, зовнішніх та внутрішніх мереж

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

29 010,70

7392,8

6413,7

4916,6

4977,8

5309,8

7.10

Придбання меблів для загальноосвітніх навчальних закладів

Заклади

291

81

54

43

41

72

Придбання меблів

Департамент

гуманітарної

ПОЛІТИКИ Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

14 527,10

4027,9

2698,7

2163,6

2048,1

3588,8

7.11

Створення оптимальних умов для функціонування шкільних бібліотек

.

Шкільні

бібліотеки,

обладнані

сучасними

меблями

62

10

10

12

14

16

Забезпечення шкільних бібліотек сучасними меблями і обладнанням

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

310,00

50,0

50,0

60,0

70,0

80,0

 

7.12

Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонтні роботи у загальноосвітніх навчальних закладах

Заклади

93

34

19

12

10

19

Виготовлення проектно- кошторисної документації на ремонтні роботи

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

9 465,80

3465,6

1939,8

1187,0

980,0

1893,4

7.13

Встановлення автоматичної протипожежної сигналізації у навчальних закладах

Заклади

101

43

16

19

9

13

Встановлення автоматичної протипожежної сигналізації

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

19 937,50

8536,5

3234

3836

1745,5

2585,5

7.14

Встановлення та технічне обслуговування системи доочищення питної води у навчальних закладах

Заклади

272

94

46

45

44

45

Встановлення та технічне обслуговування системи доочищення питної води

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

13 973,60

4778,7

2336,6

2304,1

2238,6

2315,6

7.15

Встановлення пандусів у навчальних закладах

Заклади

21

9

3

3

3

3

Встановлення пандусів у навчальних закладах

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

6 235,00

2561,0

1011,0

981,0

906,0

776,0

7.16

Знешкодження сухих, травмонебезпечних та фаутних дерев на територіях навчальних закладів

Заклади

11

4

2

1

1

3

Знешкодження сухих, травмонебезпечних та фаутних дерев на територіях навчальних закладів

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

2 919,00

1274,0

575,0

387,0

350,0

333,0

7.17

Забезпечення навчальних закладів технічними засобами систем оповіщення та зв'язку для своєчасного реагування у надзвичайних ситуаціях

Заклади

145

34

31

24

25

32

Забезпечення навчальних закладів технічними засобами систем оповіщення та зв'язку для своєчасного реагування у надзвичайних ситуаціях

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

4 621,50

1284,5

1268,5

779,5

686,5

602,5

7.18

Встановлення у навчальних закладах систем відео- спостереження у дошкільних навчальних закладах

Заклади

174

10

42

40

42

40

Встановлення у навчальних закладах систем відеоспостереження

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

38 280,00

2200,0

9240,0

8800,0

9240,0

8800,0

7.19

Забезпечення закладів освіти системами оперативного реагування («тривожна кнопка»)

Заклади

32

11

5

5

6

5

Встановлення системи оперативного реагування («тривожна кнопка»)

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

7 280,50

2456,0

1146,5

1 142,0

1328,0

1208,0

 

7.20

Створення системи безпеки учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Заклади

102

2

25

25

25

25

Забезпення безпеки учнів (встановлення систем відео- спостереження, контролю і доступу, турнікетних модулів, пунктів охорони)

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

65 601,00

1601,0

16000,0

16000,0

16000,0

16000,0

7.21

Оформлення актів на право постійного користування земельною ділянкою та отримання свідоцтва на право власності на нерухоме майно

Заклади

282

10

68

68

68

68

Оформлення актів на право постійного користування земельною ділянкою та отримання свідоцтва на право власності на нерухоме майно

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

8 760,40

3690,7

1459,0

1386,0

1245,0

979,7

7.22

Проведення капітальних ремонтів будівель з заміною вікон, зовнішніх інженерних мереж, огорожі, благоустрою території, фасадів у позашкільних закладах освіти

Заклади

49

16

13

7

7

6

Проведення капітальних ремонтів будівель з заміною вікон, зовнішніх інженерних мереж, огорожі, благоустрою території, фасадів

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

25 655,40

11474,8

9503,2

2483,2

1185,0

1009,2

7.23

Проведення поточних ремонтів у позашкільних закладах освіти

Заклади

72

15

20

14

12

11

Проведення поточних ремонтів

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

7 626,90

2652,6

1804,9

1223,2

904

1042,2

7.24

Придбання меблів для позашкільних закладів

Заклади

101

27

25

19

12

18

Придбання меблів

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

3 501,00

1087,9

882,9

761,9

301,5

466,8

7.25

Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади комп'ютерною технікою, мульмедійними та інтерактивними засобами навчання, оргтехнікою

Заклади

238

106

27

40

41

24

Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп'ютерною технікою, мульмедійними та інтерактивними засобами навчання, оргтехнікою

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

28 850,00

12300,0

3203,0

4962,0

5279,0

3106,0

 

7.26

Організація системної взаємодії закладів та установ освіти засобами конференцзв'язку під час навчально- виховного процесу, загальноміських освітянських семінарів

Оплата

провайдеру

якісного

конференц-

зв’язку

11

11

11

11

11

11

Організація системної взаємодії закладів та установ освіти засобами конференцзв'язку під час навчально-виховного процесу, загальноміських освітянських семінарів та інших заходів

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

339,00

109,0

60,0

90,0

50,0

30,0

7.27

Розміщення сайів управління освіти та методичного центру на професійному Інтернет-сервері, забезпечення технічного супровіду та захисту інформації утримувачем ресурсу

Хостинг (розміщення та утримання сайтів на сервері, технічний супровід та захист

інформації)

10

2

2

2

2

2

Розміщення сайтів управління освіти та методичного центру на професійному Інтернет- сервері, забезпечення технічного супровіду та захисту інформації утримувачем ресурсу

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

25,00

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

7.28

Забепечення класів початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійними засобами навчання

Класи початкової школи загально­освітніх навчальних закладів, обладнані мультимедійним и засобами навчання

576

131

138

132

139

36

Забепечення класів початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійними засобами навчання (ТУ-панель, ноутбук)

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради

Міський

бюджет

11 520,00

2620,0

2760,0

2640,0

2780,0

720,0

7.29

Придбання комп’ютерного обладнання у міжшкільні навчально виробничі комбінати

Кабінети

навчально-

виробничих

комбінатів

8

2

1

2

 

2

Забезпечення комп'ютерним обладнанням (мультимедійний комплект та комплект персональних комп'ютерів) міжшкільних навчально-виробничих комбінатів

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради, КП «ІНФО-РАДА- ДНІПРО» ДМР

Міський

бюджет

504,00

126,0

99,0

126,0

27,0

126,0

7.30

Придбання комп'ютерного обладнання у позашкільні навчальні заклади

Кабінети

позашкіль-них

навчальних

закладів

25

6

7

4

5

3

Забезпечення комп'ютерним обладнанням (мультимедійний комплект та комплект персональних комп'ютерів) позашкільних навчальних закладів

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради, КП «ІНФО-РАДА- ДНІПРО» ДМР

Міський

бюджет

891,00

234,0

189,0

108,0

207,0

153,0

 

7.31

Оснащення дошкільних навчальних закладів універсальними навчально- комп'ютерними комплексами

Комплекти для дошкільних навчальних закладів і дошкільних відділень навчально- виховних комплексів

240

48

48

48

48

48

Забепечення кабінетів дошкільних навчальних закладів і дошкільних відділень навчально- виховних комплексів мультимедійними засобами навчання (ТУ-панель, ноутбук)

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсь­кої міської ради, КП «ІНФО-РАДА- ДНІПРО» ДМР

Міський

бюджет

4 752,00

950,4

950,4

950,4

950,4

950,4

7.32

Забезпечення підключення загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів до широкосмугового Інтернету

Точки підключення до мережі Інтернет

201

193

2

2

2

2

Підключення загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів до широкосмугового Інтернету

Департамент гуманітарної політики Дніпропетровсько ї міської ради, КП «ІНФО-РАДА- ДШПРО» ДМР

Міський

бюджет

15 004,80

15000,0

1,2

1,2

1,2

1,2

 

Разом:

 

5372

1396

1090

1042

980

912

0

0

0

667737,0

175188,5

167015,5

117986,5

104752,1

102794,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 514 526

281 449

292 053

303 264

313 957

323 853

 

 

 

1 989 756,12

399 214,48

413 698,71

383 095,07

384 722,16

409 025,71

 

Директор департаменту

гуманітарної політики

Дніпропетровської міської ради                                                                                                                               Г.В.Глядчишин                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                 Додаток2

                                                                                                                                          до Програми розвитку освіти

                                                                                                                                          в місті Дніпропетровську

                                                                                                                                          на 2016 - 2020 роки

Очікувані результати

виконання Програми розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016 - 2020 роки

 

п/п

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниці

виміру

Значення показників

 

Усього

у тому числі за роками

 

2016

2017

2018 2019

2020

 

1. Дошкільна освіта

 

1

Поліпшення якості дошкільної освіти з метою забезпечення сталого інноваційного розвитку; проведення семінарів-практикумів, майстер-класів

Кількість закладів-переможців міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Дошкільний навчальний заклад майбутнього»

од.

15

3

3

3

3

3

 

Кількість закладів, які проводять семінари- практикуми з питань дошкільної освіти щодо компетентісного підходу в освітньому процесі

од.

40

8

8

8

8

8

 

Кількість закладів, які проводять семінари- практикуми, майстер-класи для інструкторів з фізичного виховання 3 питань застосування методів щодо збереження здоров'я дітей

од.

40

8

8

8

8

8

 

2. Загальна середня освіта

 

 

 

Кількість кабінетів хімії, біології, фізики, математики,які буде забезпечено інтерактивними комплексами

од.

160

32

32

32

32

32

 

2

Поліпшення обладнання кабінетів природничо-математичного напряму; підвищення рівня мотивації учнів до виявлення творчих здібностей та високого рівня знань з основних предметів; підвищення рівня володіння українською та іноземними мовами і сучасними інформаційними технологіями

Кількість кабінетів хімії, біології, фізики, математики, які буде оновлено обладнання та демонстраційні матеріали

од.

595

119

119

119

119

119

 

Чисельність учнів - призерів і лауреатів міського конкурсу

осіб

150

ЗО

30

30

30

30

 

Чисельність учнів переможців IV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та III етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН

осіб

125

20

22

25

28

30

 

Чисельність учнів — учасників проведення міського свята «Золота надія» для випускників, які нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»

осіб

1150

200

215

230

245

260

 

Кількість підручників, посібників, необхідних для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, працівників міста

од.

749332

134755

142140

150142

158140

164155

 

3. Охорона дитинства, корекційната інклюзивна освіта

 

3

Поширення досвіду та вирішення проблемних питань з організації інклюзивного навчання; популяризація інклюзивної освіти (виставки, флешмоби тощо), організація заходів для дітей з особливими освітніми потребами; забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико- педагогічного та методичного супроводу організації навчально- виховного та корекційно- реабілітаційного процесів, оновлення обладнання в кабінетах

Кількість круглих столів, семінарів- практикумів, нарад, які будуть проведені

од.

14

2

3

3

3

3

 

Кількість кабінетів корекційно- розвивальної роботи, що будуть обладнані

од.

22

4

4

4

5

5

 

Кількість кабінетів психолого-медико- педагогічних консультацій, в яких буде оновлено обладнання

од.

5

1

1

1

1

1

 

Кількість заходів, які будуть проведені для дітей з особливими освітніми потребами

од.

19

2

3

4

5

5

 

4. Організація харчування дітей та учнів у навчальних закладах

 

4

Удосконалення організації харчування учнів загальноосвітніх і дітей дошкільних навчальних закладів, розвиток та поліпшення матеріально-технічної бази харчоблоків дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, обідніх залів шкільних їдалень; реалізація заходів соціального захисту мешканців міста

Кількість учнів 1 -4 класів і вихованців групи продовженого дня, які будуть охоплені харчуванням

осіб

205504

40050

40997

41557

41100

41800

 

Кількість учнів пільгових категорій, які будуть охоплені харчуванням, з них:

осіб

 

 

 

 

 

 

 

учнів 1 - 4-х класів

24797

3978

4428

4928

5445

6018

 

учнів 5 - 11-х класів

осіб

33975

5823

6273

6773

7293

7813

 

Кількість учнів, які будуть охоплені харчуванням у пристасованих таборах з денним перебуванням дітей при навчальних закладах

осіб

53000

10300

10450

10600

10750

10900

 

5. Позашкільна освіта, виховання дітей та учнівської молоді

 

5.1.

Збільшення кількісних показників охоплення дітей позашкільною освітою; підвищення якісних показників соціальної адаптації дітей та учнівської молоді міста; проведення конкурсних творчо- інтелектуальних програм, семінарів, форумів, конференцій тощо

Кількість заходів, які буде проведено з дітьми та учнівською молоддю за напрямами позашкільної освіти, у тому числі транспортне забезпечення

од.

17

1

3

3

5

5

 

Кількість конкурсних творчо- інтелектуальних програм

од.

51

12

8

8

11

12

 

Кількість проведення семінарів, форумів, конференцій з підвищення фахової майстерності педагогів

од.

11

1

2

2

3

3

 

5.2.

Збільшення чисельності дітей, охоплених формами та методами національно-патріотичного виховання, організація дозвілля у дитячо- спортивному таборі для дітей та підлітків шкільного віку, обладнання смуги перешкод, військово- спортивних комплексів, стаціонарних тирів, приміщень для захисту від військових дій у навчальних закладах

Чисельність учасників міських конкурсів «Знай, умій, живи», «Прорив», конкурсів міського довгострокового проекту «Ярина», міських етапів Всеукраїнського фестивалю- конкурсу «Собори наших душ», для яких виготовлено поліграфічну продукцію, придбано інвентар

од.

109880

18640

20160

21680

23700

25700

 

 

 

Чисельність дітей, які зможуть відпочити під час тематичної зміни національно- патріотичного табору

осіб

800

160

160

160

160

160

 

Збільшення чисельності дітей, охоплених формами та методами національно-патріотичного виховання,

Чисельність учасників, які будуть залучені до проведення міських етапів всеукраїнської дитячої військово- патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

осіб

750

150

150

150

150

150

5.2.

організація дозвілля у дитячо- спортивному таборі для дітей та підлітків шкільного віку, обладнання смуги перешкод, військово- спортивних комплексів, стаціонарних тирів, приміщень для захисту від

Кількість закладів, укомплектованих кабінетами військової підготовки

од.

164

36

34

38

28

28

 

Кількість закладів, які будуть облаштовані смугами перешкод, військово-спортивними комплексами

од.

364

77

76

0

0

0

 

військових дій у навчальних закладах

Кількість закладів, у яких буде відновлено стаціонарні тири

од.

164

44

31

31

33

26

 

 

Кількість закладів, у яких буде обладнано приміщення для захисту від військових дій

од.

164

29

32

35

35

33

6. Організаційно-кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

6

Підвищення рівеня мотивації педагогів до вдосконалення фахової майстерності, мотивації бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів, вшановання кращих представників

Чисельність педагогів-переможців і лауреатів міських етапів Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності «Учитель року», «Класний керівник року», «Кращий інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу», «Джерело творчості», «Кращий психолог навчального закладу»

осіб

450

90

90

90

90

90

 

галузі освіти

Чисельність бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів, які стануть переможцями та лауреатами міського етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності

осіб

25

5

5

5

5

5

 

 

Чисельність педагогічних працівників, які будуть відзначені або залучені під час урочистостей

осіб

2600

520

520

520

520

520

 

7. Матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів

 

7.1

Поліпшення організації харчування учнів загальноосвітніх та дітей дошкільних навчальних закладів; розвиток та поліпшення матеріально- технічної бази харчоблоків дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, обідніх залів шкільних їдалень; придбання обладнання

Кількість дошкільних навчальних закладів, де буде встановлено технологічне обладнання

од.

124

56

10

29

14

15

 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, де буде встановлено технологічне обладнання

од.

80

13

15

16

17

19

 

Кількість дошкільних навчальних закладів, де буде проведено капітальний ремонт харчоблоків

од.

24

9

5

3

4

3

 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, де буде проведено капітальний ремонт харчоблоків

од.

33

10

8

7

5

3

 

Кількість дошкільних навчальних закладів, де буде проведено поточний ремонт харчоблоків

од.

155

7

37

37

37

37

 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, де буде проведено поточний ремонт харчоблоків

од.

146

12

37

37

30

зо

 

7.2

Забезпечення доступності населення до дошкільної освіти, відкриття груп у дошкільних навчальних закладах

Кількість закладів, де є можливість відкриття додаткових груп

од.

ЗО

19

5

4

1

1

 

7.3

Поліпшення санітарно-технічних умов перебування дітей, зміцнення навчально-методичної та матеріально- технічної бази у дошкільних навчальних закладах

Кількість закладів, де необхідно провести капітальні та поточні ремонти

од.

189

35

49

40

36

29

 

Кількість закладів, де необхідно улаштувати та замінити ігрові майданчики, альтанки

од.

111

7

28

24

28

24

 

Кількість закладів, де буде оновлено меблі, іграшки, твердий та м'який інвентар

од.

250

97

53

49

25

26

 

7.4

Забезпечення сприятливого середовища для адаптації шестирічної дитини до навчання у школі

Кількість необхідних комплектів меблів для облаштування спальних кімнат для денного відпочинку першокласників, приміщення для рухливих ігор

од.

675

135

135

135

135

135

 

7.5

Поліпшення санітарно-технічних умов перебування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, виконання приписів і зауважень Держенергонагляду та ДМУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській обл.

Кількість закладів, які будуть оснащені спортивним інвентарем та обладнанням

од.

160

9

35

36

40

40

 

Кількість закладів, де буде проведено капітальні ремонти

од.

133

54

27

23

15

14

 

Кількість закладів, де буде проведено поточні ремонти

од.

145

34

31

24

25

32

 

Кількість закладів, які будуть оснащені меблями

од.

291

81

54

43

41

72

 

Кількість шкільних бібліотек, які будуть забезпечені сучасними меблями і обладнанням

од.

62

10

10

12

14

16

 

Кількість закладів, де необхідно виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонтні роботи

од.

93

34

19

12

10

19

 

7.6

Поліпшення санітарно-технічних умов перебування дітей у позашкільних закладах освіти

Кількість закладів, де буде проведено капітальні ремонти

од.

49

16

13

7

7

6

 

Кількість закладів, де буде проведено поточні ремонти

од.

72

15

20

14

12

11

 

Кількість закладів, які будуть оснащені меблями

од.

101

27

25

1-9

12

18

 

Кількість закладів, де буде встановлено автоматичну протипожежну сигналізацію

од.

100

43

16

19

9

13

 

 

 

Кількість закладів, де буде встановлено та проведено технічне обслуговування системи доочищення питної води

од.

274

94

46

45

44

45

 

Кількість закладів, де буде встановлено пандуси

од.

21

9

3

3

3

3

 

 

 

Кількість закладів, де буде омолоджено дерева

од.

11

4

2

1

1

3

 

7.7

Забезпечення здорових та безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму, дотримання правил протипожежної безпеки та санітарних праил і норм в навчальних закладах міста

Кількість закладів, де буде встановлено засоби систем оповіщення та зв'язку для своєчасного реагування у надзвичайних ситуаціях

од.

і 46

34

31

24

25

32

 

Кількість дошкільних навчальних закладів, де будуть встановлені системи відеоспостереження

од.

і 74

10

42

40

42

40

 

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, де буде встановлено системи відеоспостереження, контролю і доступу, турнікети, пункти охорони

од.

102

2

25

25

25

25

 

Кількість закладів освіти, де буде встановлено "тривожну кнопку"

од.

32

11

5

5

6

5

 

Кількість закладів, де буде оформлено право постійного користування земельною ділянкою

од.

282

10

68

68

68

68

 

7.8

Забезпечення упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, забезпечення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійними та інтерактивними засобами навчання, оргтехнікою, системними і прикладними програмними продуктами

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, де буде оновлено комп'ютерну техніку, мульмедійні та інтерактивні засоби навчання,оргтехніку

од.

238

106

27

40

41

24

 

Кількість класів початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть обладнані мультимедійними засобами навчання

од.

576

131

138

132

139

36

 

Кількість кабінетів, у яких буде оновлено комп'ютерне обладнання у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах

од.

8

2

1

2

1

2

 

Кількість комплектів універсальних навчально-комп'ютерних комплексів, необхідних для дошкільних навчальних закладів та дошкільних відділень навчально виховних комплексів

од.

240

48

48

48

48

48

 

                                                                                 

Директор департаменту гуманітарної політики

Дніпропетровської міської ради                                                                                                      Г. В. Глядчишин

 

 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

VII СКЛИКАННЯ

СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 

23.03.2016                                                                                            №10/4

Про затвердження Переліку вільних

від куріння місць на території 

міста Дніпропетровська

 

 

Додаток

до рішення міської ради

12.03.2016 №10/4

Перелік 

вільних від куріння місць на території міста Дніпропетровськаянів

1. Визначити, що куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів на території міста Дніпропетровська забороняється:

1.2. На територіях дитячих майданчиків та десятиметрових зонах навколор них.

1.6. У приміщеннях та тридцятиметрових зонах навколо території навчальних закладів та закладів охорони здоров'я.

1.7. На територіях закладів фізичної культури та спорту незалежно від форм власності, відкритих спортивних споруд (стадіонів, арен та інших місць під час проведення турнірів, змагань тощо, включаючи місця для глядачів).

6. Управлінню освіти та науки Дніпропетровської міської ради, управлінню у справах молоді та спорту Дніпропетровської міської ради систематично (але не рідше одного разу у квартал) інформувати населення про ризики і шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, шкідливого впливу тютюнового диму, а також про переваги здорового образу життя.

 

 

 

 

 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА,

якою керується школа

      1. Конвенція про права дитини.

 1. Конституція України (ст. 53).
 1. Закон України "Про освіту" (зі змінами).
 1. Закон України "Про загальну середню освіту".
 1. Закон України "Про мови".
 1. Закон України "Про фізичну культуру і спорт".
 1. Закон України "Про охорону праці".
 1. Закон України "Про цивільну оборону".
 1. Закон України "Про дорожній рух".
 1. Закон України "Про пожежну безпеку".
 1. Закон України "Про молодіжні та дитячі громадські організаці".
 1. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті.
 1. Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку".
 1. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
 1. Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
 1. Інструкція Про звільнення від перевідних та випускних екзаменів учнів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України за станом здоров’я.
 1. Програма розвитку освіти в дніпропетровській області на 2010-2015 рр.
 1. Обласний регіональний проект "Новій Дніпропетровщині - новий стандарт освіти" (Дніпропетровський стандарт сучасної освіти на 2010-2015 рр.).
 1. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

2015-2016 навчальний рік

  Робочі навчальні плани на наступний навчальний рік мають розроблятися школами у такій же формі та за тими ж рекомендаціями, як і минулого року. Про це йдеться у листі Міносвіти про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, що адресований регіональним департаментам освіти і науки, інститутам післядипломної педагогічної освіти та загальноосвітнім навчальним закладам.

Міністерством освіти і науки затверджено Інструкцію щодо заповнення класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Відповідний наказ вже пройшов процедуру реєстрації у Міністерстві юстиції і набере чинності з 01 вересня 2015 року. Інструкцією визначені вимоги до заповнення класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, а також визначена його форма.

Міністерством освіти і науки розроблено та надіслано на адреси департаментів освіти і науки та інститутів післядипломної педагогічної освіти інструктивно-методичні рекомендації "Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році", з урахуванням яких має відбуватися освітній процес у дитячих садках. У рекомендаціях зазначається, що організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/16 навчальному році має здійснюватися відповідно до законів "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді тощо.

Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті Наказу МОН № 641 від 16.06.15 року Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах

Міністерство освіти і науки України

 Лист МОН  від 13.08.2015 №1/9-386 "Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН від 12.08.2015 р. № 872 "Про підготовку та організований початок 2015/2016 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах"

Лист МОН України від  10.08.2015 №1/9-380 «Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 07.08.15 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 30.07.2015 №826 "Про внесення змін до навчальної програми "Захист Вітчизни" для 10-11 класу загальноосвітніх навчальних закладів"

Потанова КМУ № 529 від 29.07.2015 р. "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Наказ МОН від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти»

Наказ МОН України від 23.07.2015 № 791 «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2009 року № 1175» (скасування вимоги подання навчальними закладами звітності про охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку)

Лист МОН України від 08.07.2015 року № 1/9-322 "Щодо технічних специфікацій комп`ютерної техніки для загальноосвітніх навчальних закладів"

Порядок зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. №1095 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. №533)

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році  (лист Міністерства освіти і науки України від   26.06.2015 р. №  1/9-305)

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2015-2019 рр.( затверджено наказом МОН України від  від 16 червня 2015 року № 641)

Методичні рекомендації  Міністерства освіти і науки України щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (затверджено наказом МОН України від  від 16 червня 2015 року № 641)

ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ (затверджено наказом МОН України від  від 16 червня 2015 року № 641)

Лист МОН України від 10.06.2015 року № 1/9-285 "Щодо обов`язкової ділової документації"

Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»

Наказ МОН України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Лист Міністерства від 22.05.2015 № 1/9-255 "Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю"

Лист МОН України № 1/9-253 від 22.05.15 року "Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів"

Наказ МОН України від 08.04.2015 № 412 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ МОН України від 08.03.2015 №518 (зміна назви предмета: «Світова література» змінено на «Зарубіжна література»)

Наказ МОН України від 16.04.2014 №460 "Про внесення змін до додатків 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011 №572" (зміна назви предмета "Сходинки до інформатики")

Департамент освіти і науки

ДОІППО

Лист ДОН від19.08.2015р. №4616/0211-15 "Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів"

Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2015-2016 н. р. підготовлені Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти

Наказ ДОН від 13.08.2015 р. "Про підготовку та організований початок 2015/2016 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах Дніпропетровської області"

Лист департаменту освіти і науки облдержадміністрації "Про комплектування закладів освіти педагогічнимим кадрами"

Типові навчальні плани

Наказ Міністерства № 616 від 23.05.2012 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеню з поглибленим вивченням окремих предметів"

Наказ Міністерства № 572 від 10.06.2011 "Про Типові навчальні плани початкової школи" (для 1-4 класів)

Наказ Міністерства №409 від 03.04.2012 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня" зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664, наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (для 5-7 класу)​

  Наказ Міністерства № 66 від 05.02.2009 Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 р. №132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи" (для 8-9 класів)

Наказ МОН України від 27.08.2010 № 834 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню"зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657 (для 10-11-х кл.). Зміни  до наказу

Навчальні програми  зі змінами розміщено на сайтах:

для 1-4 класів http://www.mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html

для 5-9 класів   (http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/).

Ряд нормативно-правових документів, що регулюють діяльність початкової школи

Наказ МОН України від 29.05.2015 № 584 "Про затвердження змін до навчальних програм для 1-3 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

"Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів" (лист МОН від 22.05.2015 № 1/9-253)

"Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів" (Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 №412)

(для 1-3 класів) Лист Міністерства №1/9-343 від 01.07.2014 “Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі. Початкова школа”

Наказ Міністерства № 572 від 10.06.2011 “Про Типові навчальні плани початкової школи” .

«Щодо використання робочих зошитів у початковій школі» (лист МОУ № 1/9-209 від 18 квітня 2014 року)

«Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань» (лист МОУ від 28.01.2014 № 1/9-72)

 

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Витяг)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 181 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135):

у частині восьмій слова та цифри "яка не може бути меншою ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку" замінити словами "з урахуванням матеріального стану сім’ї, у якій виховується дитина";

абзац перший частини дев’ятої після слів "виплати тимчасової державної допомоги" доповнити словами "її розмір".

2. Підпункт 2 пункту "а" статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) викласти в такій редакції:

"2) забезпечення здобуття повної загальної середньої, професійно-технічної освіти у державних і комунальних загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, вищої освіти у комунальних вищих навчальних закладах, створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій".

3. Частину третю статті 21 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230; 2014 р., № 30, ст. 101) викласти в такій редакції:

"3. Вихованці шкіл-інтернатів усіх типів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в інших загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечуються харчуванням, одягом та іншими послугами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Утримання вихованців, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) здійснюється за рахунок держави.

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".

4. У частині першій статті 18-3  Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102; 2005 р., №№ 17-19, ст. 267, № 26, ст. 356; 2006 р., № 22, ст. 185; 2012 р., № 4, ст. 21) цифри "50" замінити цифрами "100", а слова "але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку" виключити.

16. У Законі України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 із наступними змінами):

1) абзаци перший - п’ятий частини третьої статті 5 викласти в такій редакції:

"Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують:

проведення державної політики у сфері охорони дитинства, розроблення і здійснення галузевих та регіональних програм поліпшення становища дітей, вирішення інших питань у цій сфері;

розвиток мережі навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, а також позашкільних навчальних закладів, діяльність яких спрямована на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, зміцнення їх матеріально-технічної бази;

вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей;

організацію безкоштовного харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям";

2) у статті 19:

частину другу доповнити реченням такого змісту: "Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі";

частину десяту викласти в такій редакції:

"Студенти вищих навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному утриманні держави. Студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи, студентам із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", включаючи студентів з багатодітних сімей, призначається соціальна стипендія та може надаватися додаткова соціальна і матеріальна допомога";

частину одинадцяту виключити.

5. Частину п’яту статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259; 2015 р., № 6, ст. 40) викласти в такій редакції:

"5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління.

Пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється.

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", які навчаються у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах".

6. У статті 44 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004; 2015 р., № 28, ст. 244, № 30, ст. 271):

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України мають право особи (за їхнім вибором), які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, діти-сироти та особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення";

у частині сьомій:

абзац третій викласти в такій редакції:

"Рейтинговий список вступників формується на основі конкурсного балу за кожною спеціальністю згідно з виставленими вступниками пріоритетами з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету";

абзаци четвертий, п’ятий і шостий виключити;

частину тринадцяту виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Встановити, що з 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції не здійснюється.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити розширення переліку платних послуг, які можуть надаватися державними та комунальними закладами освіти, науки, культури, засобами масової інформації та іншими бюджетними установами;

переглянути та встановити економічно обґрунтований розмір платних послуг, що надаються бюджетними установами;

4. Обласним, Київській міській державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування забезпечити:

1) встановлення керівниками державних і комунальних закладів та установ переліку платних послуг, що надаються ними, із зазначенням способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості відповідно до економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із їх наданням;

2) скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічних) щонайменше на 10 відсотків;

для раціональної концентрації та ефективного використання матеріальних, фінансових, кадрових ресурсів регіону, забезпечивши при цьому:

продовження роботи з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, інших галузей бюджетної сфери, насамперед оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів із скороченням їх кількості (орієнтовно на 5 відсотків за рахунок об’єднання малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або ступеня, реорганізації тощо), підвищення наповнюваності класів, груп;

модернізацію мережі професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з урахуванням необхідності їх укрупнення та здійснення підготовки фахівців і робітничих кадрів відповідно до потреб регіону та ринку праці, використання потенціалу таких навчальних закладів для здійснення підготовки та перепідготовки незайнятого населення;

3) концентрацію вивільнених та залучених коштів на поліпшенні матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ.

Президент України

                                                                                              П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 
24 грудня 2015 року 
№ 911-VIII

 

 

 

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 73»

Дніпропетровської міської ради

НАКАЗ

 

 13    січня   2016р.                                                                                                                                                                                      №3/2

 

Про  відповідальність за збереження

особистих речей учнів

 

 

     З метою збереження особистих речей учасників навчально-виховного процесу, впорядкування відповідальності за їх збереження та виховання в учнів дбайливого ставлення до особистих речей та речей інших людей

НАКАЗУЮ:

 1. Усім учасникам навчально-виховного процесу взяти до відома, що відповідальність за збереження особистих речей на території школи несе власник  речей.
 2. Учителям - предметникам:
  1. Вживати заходів щодо збереження особистих речей учнів, які залишилися у кабінеті, у разі проведення у ньому навчальних занять з іншими учнями.
  2. Наставництвом та особистим прикладом виховувати в учнів дбайливе ставлення до особистих речей та речей інших людей.
  3. Забезпечити організований вихід учнів із школи після проведення останнього уроку або навчального заняття.
  4. Організувати огляд приміщення після останнього уроку на наявність залишених речей.
 3. Класним керівникам 5 – 11 класів:
  1. Вживати заходів щодо збереження особистих речей учнів закріпленого за ними класу.
  2. Довести до відома учнів та їх батьків, що відповідальність за збереження особистих речей на території школи несе власник речей.
  3. Виховувати в учнів дбайливе та відповідальне ставлення до особистих речей та речей інших людей.
  4. Проводити роз’яснювальні бесіди з учнями щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за спричинення матеріальних збитків та скоєння крадіжок.
 4. Учасникам навчально-виховного процесу:
  1. У разі знаходження речей на території школи терміново повідомити про це адміністрацію та передати речі на збереження до знаходження власника.
  2. Категорично забороняється забирати додому знайдені на території школи речі.
 5. Заступнику директора з ВР Бєзєвій І.М.:
  1. Включати до планів виховної роботи проведення профілактично-просвітницьких заходів із питань формування в учнів дбайливого  та відповідального ставлення до власних речей та речей інших людей.
  2. Активно залучати представників органів внутрішніх справ для проведення профілактичних бесід з питань адміністративної та кримінальної відповідальності за спричинення матеріальних збитків та скоєння крадіжок.
 6. Наказ довести до усіх учасників навчально-виховного процесу на нараді при директорові у січні 2016р., на класних та батьківських зборах та на сайті школи.
 7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор СЗШ №73                                          С.Г.Петьков